Algemene voorwaarden – Et Nos In Arcadia

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wetenschappelijke Dag van Et Nos in Arcadia

Artikel 1
1.1 Inschrijving: aanmelding van een deelnemer voor de cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen de Wetenschappelijke Dag en een deelnemer.
1.2 Cursus: een door de Wetenschappelijke Dag van Et Nos in Arcadia georganiseerde cursus.
1.3 Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfgeld als deelnemer aanmeldt.

Artikel 2
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en eventuele andere bij- en nascholingsactiviteiten die door de Wetenschappelijke Dag van Et Nos in Arcadia worden georganiseerd.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Wetenschappelijke Dag.
2.3 Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website www.etnosinarcadia.nl aan de deelnemer beschikbaar gesteld.
2.4 Door aanmelding voor een congres aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.

Artikel 3
3.1 De aanmelding voor de cursus vindt plaats door middel van een door -of namens de deelnemer- volledig ingevuld inschrijvingsformulier dat digitaal of per post is verzonden en door de Wetenschappelijke Dag is ontvangen.
3.2 De Wetenschappelijke Dag bevestigt de aanmelding per e-mail uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.
3.3 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden opgenomen in de daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor de aankondiging van de volgende cursus.
3.4 De Wetenschappelijke Dag kan eisen stellen met betrekking tot het maximum aantal deelnemers.

Artikel 4
4.1 Alle mededelingen in een aankondiging van een cursus, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt de Wetenschappelijke Dag zoveel mogelijk na.
4.2 De Wetenschappelijke Dag behoudt zich het recht voor te allen tijde de datum en de locatie te wijzigen, of de cursus niet door te laten gaan of te staken.
4.3 Indien de wijziging, het niet door laten gaan of het staken van de cursus is veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoedingen van enigerlei schade.
4.4 In geval van annulering van de cursus worden de reeds betaalde cursusgelden volledig en uiterlijk binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 5
5.1 Deelnemers moeten de kosten voor de cursus van de Wetenschappelijke Dag per ommegaande voldoen.
5.2 De volgorde van betaling is bepalend voor deelname aan de cursus van de Wetenschappelijke Dag.
5.3 Bevestiging van deelname aan de cursus wordt circa 3 weken voor aanvang van de cursus toegestuurd.

Artikel 6
6.1 De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.
6.2 Annulering vindt plaats per e-mail of per post.
6.3 Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving tot 1 maand voor de cursus, daarna geldt:
– Bij annulering tot 1 maand vóór de cursus wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij annulering tot 2 weken vóór de cursus vindt gedeeltelijke restitutie plaats: 50% van het inschrijfgeld.
– Bij annulering binnen 2 weken vóór het congres vindt geen restitutie plaats.
6.4 Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits vooraf schriftelijk aan de organisatie van de Wetenschappelijke Dag is meegedeeld.
6.5 Bij het niet verschijnen op de dag van de cursus, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.
6.6 In geval van annulering worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, uiterlijk binnen 4 weken terugbetaald.

Artikel 7
7.1 Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Wetenschappelijke Dag en de cursussen zijn eigendom van de Wetenschappelijke Dag en/of de gastsprekers.

Artikel 8
8.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De Wetenschappelijke Dag zal deze persoonsgegevens nadrukkelijk vertrouwelijk behandelen en in geen geval ter beschikking stellen aan derden. Door deelname aan de cursus geeft de deelnemer toestemming aan de Wetenschappelijke Dag om de door deelnemer ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor de cursus.

Artikel 9
9.1 Deelname aan de cursus geschiedt op eigen risico. De Wetenschappelijke Dag in niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van de cursus.

Artikel 10
10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Wetenschappelijke Dag van Et Nos in Arcadia.